فعاليت لرزه خيزي البرز در شمال ايران براساس داده‌هاي شبكة لرزه نگاري محلي
  
   چكيده
   اطلاعات تاريخي و زمين لرره‌هاي ثبت شده توسط دستگاههاي لرزه نگاري و نيز شواهد زمين‌شناسي همگي نشان مي‌دهند كه منطقه البرز در شمال ايران، يكي از مناطق فعال و لرزه‌خيز در خاورميانه به‌شمار مي‌آيد. در سال 1996 و به‌عنوان بخشي از شبكه لرزه نگاري كشوري، مؤسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران يك شبكه تلومتري لرزه نگاري براي ثبت زمين لرزه‌هاي محلي در منطقه البرز و اطراف تهران نصب و راه اندازي نمود. براساس داده هاي ثبت شده در فاصله زماني 1996 الي 2005، در البرز چند ناحيه فعال و لرزه‌خيز مشاهده گرديد. كانون سطحي زمين لرزه هاي محلي با موقعيت گسلهاي اصلي و زمين ساخت منطقه همخواني خوبي دارند. توزيع زمين لرزه ها در خاور و باختر با گسلهاي مربوطه همبستگي خوبي نشان مي‌دهند. يك نوع حالت نبود لرزه اي در البرز مركزي در اطراف شهر تهران وجود دارد. وضعيت مشابهي در انتهاي جنوب خاوري سامانه گسلي رودبار قابل مشاهده مي‌باشد. بيشتر زمين لرزه‌هاي ثبت شده داراي عمق كم مي‌باشند و نشان مي‌دهند كه فعاليت لرزه‌اي عمدتا در پوسته بالايي صورت مي‌گيرد و لايه زلزله را ضخامتي حدود 20 كيلومتر دارد. با توجه به پيشينه تاريخي و وضعيت فعلي، وقوع زمين لرزة بزرگ در منطقه البرز در حوالي شهر تهران دور از انتظار نمي باشد.
   كليد واژه‌ها: لرزه زمين‌ساخت، زمين‌ساخت فعال، گسلهاي فعال، زمين لرزه‌هاي تاريخي، لرزه‌خيزي البرز، خرد زمين لرزه‌ها، شبكه لرزه‌نگاري محلي، آرامش لرزه‌اي و نبود لرزه‌اي
+ نوشته شده توسط حمید صالحی در شنبه بیست و دوم مهر ۱۳۸۵ و ساعت 10:29 |