مقياس زماني زمين شناسي

             نسخه كامل                

(ميليون سال پيش=mya )

اولين مقياس زماني زمين شناسي در سال 1913 توسط ارتور هلمز (1965-1890 ) زمين شناس بريتانيايي بلافاصله پس از كشف راديواكتيو مطرح شد وبا استفاده از ان هلمز عمر زمين را بالغ بر 4 ميليارد سال براور كرد كه اين مقدار بسيار بيشتر از پنداشته هاي قبلي بود.

                       

                   

                              

 

اتفاقات اساسي

مبدا تاريخ

مدت

 

 

دوره چهارگانه

" عصر انسان"

8/1 ميليون سال پيش تا امروز

دوره نيوژن 8/1 تا 24 ميليون سال پيش

 

دوره

قرن ازل

تمدن بشري

هولوسن

11000 سال پيش تاكنون

دوره سنوزويك

دوره پستانداران

65 ميليون سال پيش تاامروز

P

h

a

n

e

r

o

z

o

i

c

E

o

 

 

 

 

اولين انسانها(انسان انديشه ورز)تكامل مي يابند. ماموتها،ماستادونها،گربه هاي تيز دندان،تنبلهاي بزرگ زميني وديگر جانداران دوره پليستوسن انقراض توده اي از پستانداران و پرندگان حدود10000 سال قبل كه علت ان احتمالا پايان عصر يخي بوده است.

پليستوسن

اخرين عصر يخي  8/1 تا 11 ميليون سال پيش

 

اولين انواع انسان،اشكال امروزي نهنگها. مگالودون در درياها زندگي مي كرد.

دوره پليوسن 8/1 تا5 ميليون سال پيش

دوره سه گانه 8/1 تا 65 ميليون سال پيش

" زندگي مشهود"

جانداران داراي اسكلت يا كالبد سخت

540 ميليون سال پيش تا امروز

 

p

h

a

n

e

r

o

z

o

I

C

E

O

N

 

پستانداران ديگر شامل

اسب،سگ وخرس.

پرندگان امروزي،ميمونهاي امريكا ي جنوبي وبوزينه هاي جنوب اروپا.

دوره ميوسن 5تا 24 ميليون سال پيش

با انقراض جزئي (36 ميليون سال پيش) اغاز شد. پستانداران ديگر مثل خوك، اهو، گربه، كرگدن وخوك خرطوم دراز ظهور پيدا ميكنند. رويش انواع متعارف چمن و سبزه .

دوره اوليگوسن

24تا38 ميليون سال پيش

دوره پاليوژن 24 تا 65 ميليون سال پيش

وفور پستانداران، ظهور  جوندگان و نهنگهاي اوليه 

دوره ايوسن

38 تا 54 ميليون سال پيش

اولين پستانداران بزرگ ونخستين راسته ها

دوره پاليوسن

54 تا 65 ميليون سال پيش

فعاليت بالاي اتشفشاني و زمين ساختي ، افزايش كيسه داران. قاره ها شكل امروزي پيدا ميكنند. انقراض نا چيز در 82 ميليون سال پيش در پايان، انقراض بزرگ دايناسورها، تروسورها وامونيتها حدود 50 درصد ازگونه هاي نرم تن دريايي انقراض يافتندكه علت ان احتمالا بر خورد زمين با يك ستاره يا خصوصيات اتشفشاني بوده است.

بيشتر از 65تا 98 ميليون سال پيش

دوره كرتاسه 65 تا 146 ميليون سال پيش

دوره مسوزويك

عصر خزندگان

65 تا 248 ميليون سال پيش

 

اوج دوران دايناسورها .اولين كوروكوديلها ودايناسورهاي پردار ظهور يافتند.

اولين پروانه ها، مارها، مورچه هاو زنبورها حدود 130 ميليون سال پيش ظهور يافتند.انقراض جزئي بين 120تا 144 ميليون سال پيش

كمتر از 98تا146 ميليون سال پيش

 

 

پيدايش گونه هاي وافر دايناسورها از جمله سوروپودسها. پيدايش اولين پرنده ها(اركياپتريكس). تكامل اولين گياهان گلدار . انواع سرخسها،سرخس نخلي،درخت چهل سكه،ني بوريا،درختان ميوه مخروطي،امونيتها و ترسورها .انقراض جزئي بين 160تا190 ميليون سال پيش.

دوره ژوراسيك

بين 146 تا 208 ميليون سال پيش

 

 

ظهور اولين گونه هاي  دايناسورها، پستانداران و كوروكوديلها.

حلزونها نرم تنان غالب هستند. انواع وافر خزندگان از جمله لاك پشتهاي ابي وخزندگان ماهي مانند.

دوره ترياسه

بين 208 تا 248 ميليون سال پيش

 

 

پيدايش مگسهاي واقعي.پايان دوره ترياسه همراه با انقراض كوچكي درحدود 213 ميليون سال پيش بود. (35% از خانواده حيوانات شامل لابيرين تودونت،دوزيستان، كونودونت وتمام خزندگان دريايي به جزء خزندگان بزرگ ماهي مانند از بين رفتند) اين پديده باعث به وجود امدن انواع دايناسورها شد.

 

 

 

عصر دوزيستان دوزيستان وخزندگان گونه هاي غالب وگياه باز دانه پوشش گياهي غالب بوده است. قاره ها به شكل يك ابرقاره(پنجيا) درمي ايند. فيتوپلانكتون ها وگياهان در جوزمين اكسيژن اميخته و مقدار اكسيژن جو به ميزان امروزي ان نزديك مي شود. اولين گونه هاي ساس و سوسكپيدا مي شوند. دوره پرميان با وسيعترين انقراض به پايان رسيد. بند پايان خرچنگي،50% از خانواده حيوانات، 95% از گونههاي دريايي و بسياري از درختان منقرض شدند كه علت ان احتمالا يخ بستن زمين يا حالت اتشفشاني بوده است.

دوره پرميان

" عصر دوزيستان"

بين248 تا 280 ميليون سال پيش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

دوره پاليوزويك

بين 248 تا 540 ميليون سال پيش

 

اولين خزندگان سرخسها و سوسكهاي حمام پيدا مي شوند.

دوره پنسيلوانيا

بين 280 تا 325 ميليون سال پيش

دوره كاربونيفروس

باتلاقهاي گسترده زغال

 

 

اولين حشرات بالدار

دوره مي سي سي پي

بين 325 تا 360 ميليون سال پيش

جانوران ريز ريشه پاي، مرجانها،بريوزوئان،

بيچيوپود،بلاستويد،

بذر، سرخس،

ليكوپسيدو و گياهان ديگر. بين 280 تا360 ميليون سال پيش دوزيستان رايج تر از قبل شدند.

دوره پاليوزيك

بين 248 تا 540 ميليون سال قبل

 

ماهي ها و گياهان خشكي فراوان و متنوع شدند. اولين پروانه هاي چهار پا حدودا در پايان اين دوره پيدا مي شوند . پيدايش اولين دوزيستان ، كوسه ها، ماهي استخواني وامونويدها

بسياري از بازوپايان، سواحل مرجاني وگياهان سوسني شكل ظهور يافتند. ظهور حشرات جديد. انقراض وسيع در 345 ميليون سال پيش باعث از بين رفتن 30% از خانواده حيوانات شد كه احتمالا علت ان يخ بستن زمين يا برخورد شهاب سنگ بوده است.

دوره دوونيان

" عصر ماهي ها "

بين 360 تا 408 ميليون سال پيش

 

 

اولين ماهي هاي ارواره دار ويونيرانيانها (مانند حشرات، صدپايان وهزار پايان) در طي دوره سيلوريان(بيشتر از 400 ميليون سال پيش) ظهور يافتند.

اولين گياهان رگدار( گياهان داراي بافت هدايتگر اب) (كوكسونيا اولين نوع شناخته شده است). درياهاي ازاد در سرتا سر جهان. بازو پايان، گياهان سوسني شكل و مرجانها

دوره سيلوريان

بين 408 تا 438 ميليون سال پيش

 

 

اولين گياهان روي خشكي ظهور كردند. اولين مرجانها، ماهيها ، جلبك هاي دريايي، قارچ، گراپتو ليتها، بريوزوانها، شكم پايان، صدفهاي دو تكه وخوار پوستهاي دريايي پيدا شدند. هم سطح شدن درياهاي ازاد، خنك شدن كره ويخ بستن ان وفعاليت اتشفشاني زياد. قرار داشتن قاره امريكاي جنوبي در زير درياهاي كم عمق. در پايان انقراض وسيع به علت يخ بستن كره زمين.

دوره اوردوويسيان

بين 438 تا 505 ميليون سال پيش

 

 

"عصر بند پايان خرچنگي " انفجار كمبريان موجودات اتفاق مي افتد. تمام قبائل موجود گسترش مييابد. انواع نرم تنان دريايي (جانوران دريايي با پوسته معدني، حلزون صدف دار ،خار پوست ، بندپايان خرچنگي، بازو پايان، حلزونهاو گراپتوليت هاي اوليه) اولين مهره داران. اولين ماهي ها ، هواي ملايم ابر قاره را دينيا شروع به تجزيه شدن به قاره هاي كوچكتر كرد. (بدون تشابه با مناطق خشكي امروزي)

دوره كمبريان

" عصر بند پايان خرچنگي "

بين 500 تا 540 ميليون سال پيش

 

 

انقراض وسيع بند پايان خرچنگي و نوتيلويدها در پايان دوره كامبريان (50% از خانواده حيوانات از بين رفتند). شايد به علت عصر يخ بندان

 

 

 

 

 

 

زندگي گياهان و جانداران در دوره ونديان (جانداران رادياكارا) ظهور جانداران چند سلولي از جمله اسفنجها. وقوع يك انقراض وسيع. ادغام قاره ها به صورت ابر قاره رادينيا.

دوره ونديان

بين 540 تا 600 ميليون سال پيش

 

پروتروزويك

بين 5/2 تا 540 ميليون سال پيش

اولين زندگي چند سلولي جلبكهاي بهرگي و نرم تنان ظهور يافتند اكسيژندر دوره مياني پروتروز ويك افزايش يافت.

 

 

 

 

" زندگي باستاني"

تكامل اولين اشكال زندگي-جانداران تك سلولي. جلبكهاي ابي وسبز، اركانها وباكتريها در دريا ظهور يافتند. اين اتفاق باعث ازاد شدن اكسيژن در جو شد.

 

 

 

اركيوزويك

(اركيان)

بين 5/2 تا 9/3 ميليارد سال پيش

" دوران بدون سنگ"

سخت شدن پوسته هاي قاره اي و اقيانوسي زمين.

 

 

 

هيديان

بين 9/3 تا 6/4 ميليارد سال پيش


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط حمید صالحی در چهارشنبه بیست و نهم فروردین 1386 و ساعت 11:0 |

اطلاعات اولیه

عمومی‌ترین صفت جانوران که طی مراحل رشد نیز قبل از همه ظاهر می‌شود. تراز ساختمانی آنهاست. همه جانوران زندگی را از یک سلول آغاز می‌کنند و برخی از تراز بافت بالا نمی‌روند. اما بقیه آنها از این تراز می‌گذرند و بدن پیچیده‌تری می‌یابند. بدین ترتیب جانوران (متازوآ) را شامل می‌شود. همه جانوران دیگر که به شعبه یومتازوآ ، تعلق دارند، دارای اندام و دستگاه مشخص هستند. دومین صفت عمومی که بعد از تراز سازمانی در حین رشد جانوران ظاهر می‌شود، نوع تقارن آنهاست.

در ابتدا جنین همه جانوران دارای تقارن شعاعی یعنی به صورت کره‌ای توپر یا توخالی و متشکل از تعدادی سلول است. بعضی از گروههای جانوران این تقارن شعاعی را تا مرحله بلوغ حفظ می‌کنند. اما در بقیه پس از مدتی جنین تقارن دو طرفی می‌یابد و لارو و جانور بالغ حاصل از آنها نیز همین نوع تقارن را حفظ می‌کند. بر همین اساس شعبه یومتازوآ را می‌توان به دو دسته دارای تقارن شعاعی و دارای تقارن دو طرفی تقسیم بندی کرد.تصویر

شاخه کینداریا

کینداریا ، پست‌ترین جانورانی هستند که بافتهای مشخص دارند. این جانوران به صورت منفرد یا دسته جمعی زندگی می‌کنند و بر دو نوع هستند:


 1. پولیپها: که دارای بدن لوله‌ای است و یک انتهای آن بسته و چسبیده است و در انتهای دیگرشان یک دهان مرکزی وجود دارد که معمولا اطراف آن را شاخکهای نرم احاطه کرده‌اند. پولیپها ساکن هستند.

 2. مدوز: که به اطراف شنا می‌کند، بدنش ژلاتینی و به شکل چتر و از شاخکهایی حاشیه گذاری شده است و در برجستگی مرکزی سطح مقعد آن ، دهانی دیده می‌شود.

  در هر جانور یک حفره گوارشی ، چندین الیاف عضلانی و تعدادی زیادی کپسولهای کوچک نیش زننده یا نماتوسیت وجود دارد. همه کینداریا آبزی و دریایی هستند. این شاخه از سه رده هیدروزوآ، سینوزوآ و آنتوزوآ تشکیل شده است.بسیاری از شقایقها و مرجانها به رنگ روشن و بعضی از مدوزها کم رنگ و زیبا هستند و بسیاری از گونه‌های مرجان نیز درخشندگی دارند.

صفات اختصاصی شاخه کیندازیا

 • تقارن شعاعی در حول دهانی - مخرجی ، تقارن دو شعاعی در بعضی از آنتوزوآ (شقایق و مرجان) ، سر ، حلقه یا بند وجود ندارد.

 • بدن از دو لایه سلولی ، یک اپیدرم خارجی (اکتودرم) و یک گاسترودرم (آندودرم) تشکیل شده و میان دو لایه مذبور به مقدار کم یا زیاد.

 • اسکلت آهکی یا شاخی است. الیاف عضلانی در اپتیلیا (Epithelia) دیده می‌شود.

 • دهان از شاخکهای نرم احاطه شده و به یک حفره هاضمه کیسه مانند به نام انترون (Entron) متصل می‌شود. انترون ممکن است منشعب یا به وسیله دیواره‌هایی تقسیم بندی شده است، مقعد وجود ندارد.

 • خون و اندامهای تنفسی و ورانش دیده نمی‌شود.

 • شبکه منتشری از سلولهای عصبی در دیواره بدن که فاقد سیستم عصبی مرکزی است. بعضی ازآنها دارای لکه چشمی هستند.

 • تکثیر معمولا بوسیله تناوب تولید مثل انجام می‌گیرد، یعنی با جوانه زدن غیر جنسی در مرحله چسبیده یا پولیپ و تکثیر جنسی بوسیله گامتها در مرحله آزاد یا مدوز ، یک جنسی یا دو جنسی ، بعضی دارای غدد تناسلی ساده ولی بدون مجاری جنسی هستند.تصویر

رده آنتوزوآ

آنتوزوآ ، پلیپهای دریایی به شکل گل هستند و به اندازه‌های کوچک یا بزرگ یافت می‌شوند. بافت و تریکب آنها نسبتا محکم است و به علت وضع مری و دیواره‌های داخلی آن به تقارن دو شعاعی ، تمایل دارند. همگی به شکل پولیپ هستند که معمولا بر روی تخته سنگها ثابت می‌باشند و هیچ نوع تغییر محل نمی‌دهند. گاهی جدا و منفرد زندگی می‌کنند ولی غالبا کلنی‌های بزرگ درست می‌کنند. این جانوران در آبهای گرم سطحی فراوان هستند ولی بعضی در آنها در دریاهای قطبی ساکن هستند و گونه‌های مختلف از خطوط جزر و مد تا اعماق 5300 متری یافت می‌شوند.

معمولا سلولهای جنسی نر و ماده در بدن افراد مختلف بوجود می‌آیند و در عده‌ای عمل لقاح در حفره گوارش ماده صورت می‌گیرد و مراحل اولیه نمو در این حفره‌ها ، آغاز میشود. از حفره مزبور لاروی به نام پلانو خارج می‌شود و رویان از این به بعد به حالت مجتمع به سر می‌برند، شروع به جوانه ‌زدن می‌کند . بنابرین در اثر جوانه زدن به وجود می‌آید و افراد کلنی بوسیله لوله باریکی به هم مربوط می‌شوند، این رده شامل شقایق دریایی ، مرجان و ... است.

خصوصیت مرجانها

مرجانها ، سازندگان اصلی تشکیلات یا جزیره‌های کوچک دریایی و توده‌های سختی بوجود می‌آورند که قادر به مقاومت در برابر امواج کوبنده دریاها هستند. بسیاری از جانوران در میان مرجانها به سر می‌برند و در سلولهای بعضی از مرجانهای سطحی آب ، جلبکهای قهوه‌ای وجود دارد. اجزای مرجان عبارت از یک پلیپ شقایق مانند کوچکی است که دارای شاخکهای کوتاه و عضلات مختصر است و فاقد صفحه پایی می‌باشد و در یک جام سنگی ، زندگی می‌کند و تیغه‌های شعاعی جانور در کف آن قرار دارد.

تولید مثل این پولیپها به صورت کلنیهای متراکم ، مرجانهای آهکی و تشکیلات مرجانی تولید می‌کنند. این جانوران به آبهای تا 20 درجه سانتیگراد یا گرمتر احتیاج دارند و از سطح تا اعماق 37 متر ، میان 28 درجه شمالی و 28 درجه جنوبی به سر می‌برند. در اطراف فلوریدا و هند غربی و دریای مرجان هاوایی و فلیپین تا استرالیا و آفریقای شرقی فراوان هستند. تعدادی از مرجانهای سنگی مانند فونژیا (fungia) و ... منفرد هستند و بعضی از اینها تا اعماق 7650 متری یافت می‌شوند.

از تشکیلات مرجانی اشکال زیر بوجود می‌آید

 • رشته‌های ساحلی که از ساحل تا مسافتی به طرف دریا کشیده می‌شود.

 • رشته‌هایی که بوسیله آبگیرها یا مردابهای با وسعت و عمق معین از ساحل مجزا می‌شوند.

 • آتول یا جزیره‌های دایره‌ای که دو آبگیر یا مردابی را فرا می‌گیرند.تصویر

اصل و منشا تشکیلات مرجانی

درباره اصل و منشا تشکیلات مرجانی ، تئوریهای مختلفی وجود دارد. داروین ، چنین استنباط کرد که رشته ابتدا روی یک ساحل شیبدار به وجود آمده پس از فرو رفتن ساحل در آب به یک رشته ساحلی تبدیل می‌شود و هنگامی که خشکی کاملا در آب فرو می‌رود. به صورت یک آتول در می‌آید. "تئوری دالی" فرض می‌کند که پس رفتن (عقب رفتن) آب در عصر یخبندان و به وجود آمدن پوششهای بزرگ یخ ، دریا را تا حدود 65 متر از سطح فعلی پایینتر برد.

پس زمینهای برجسته‌ای در نتیجه تاثیر امواج بریده و جدا شد. بعدا با افزایش درجه حرارت مرجانها شروع به رشد و نمو ساختمان کردند و به موازات ذوب شدن یخها به تدریج در سطح دریاها ، بالا آمدند. تشکیلات مرجانی فعلی سالیانه از 200 - 5 میلیمتر ، رشد می‌کنند، از این قرار ، تمام تشکیلات مرجانی موجود تقریبا در ظرف ده هزار تا 30 هزار سال ، رشد و تکامل یافته‌اند.

دو نمونه از مرجانها

مرجان شاخ گوزنی

در شرایط مناسب این مرجان شاخه‌ای شکل می‌تواند در هر سال 10 سانتیمتر (10 اینچ) رشد کند که سریعترین رشد بین گونه‌های این جانور است . مرجانهای شاخ گوزنی در آبهای کم عمق زندگی می‌کنند و نوک شاخهای آنها در مسیر جریان موجها قرار می‌گیرند . این مرجان هم مثل دیگر مرجانهای شاخه‌ای شکل ٬ دو گونه پولیپ دارد . یکی بخش اصلی هر شاخه را تشکیل می‌دهد و دیگری به عنوان شاخه‌ کوچک از کنار شاخه‌ کوچک درمی‌آید.

مرجان مغزی شکل

بیشتر مرجانها از تعداد خیلی زیادی پولیپهای جدا از هم تشکیل می‌شوند. هر کدام از این پولیپها حلقه‌ای از شاخکهای مخصوص خود دارند. پولیپهای این مرجانها به شکل خطوط مارپیچ بلند به همدیگر متصل شده‌اند. هر چند که هر پولیپ مرجان مغزی شکل دهان مخصوص خود دارد اما شاخکهای و پولیپ کناری او مشترک است. مرجانهای مغزی شکل به آهستگی رشد می‌کنند و می‌توانند در مقابل امواج کوبنده مقاومت کنند.

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط حمید صالحی در چهارشنبه بیست و نهم فروردین 1386 و ساعت 10:52 |
مقاله : سهم اندك ايران در بازار جهاني طلا

سه شنبه 21 مهر 1383  - همشهري

نويسنده : ليلا موسوي زاده
در روز هفتم مهرماه مراسم افتتاحيه انجمن صنفي كارفرمايان صنعت طلا و جواهر و نقره تهران با هدف تقويت مباني نظام انجمن و همكاري بين سازمان ها و اعضا با حضور مقامات كشوري و اعضاي اين گروه برگزار شد.
با مداركي كه در حال حاضر وجود دارد سابقه اين هنر در ايران بيش از هفت هزار سال بوده است. اما اين هنر در طول تاريخ دچار نوسانات زيادي شده و در حال حاضر در جايگاه واقعي خود قرار ندارد. با وجود پيشينه و هنرمنداني كه در كشور وجود دارد يران بايد حرف اول را در اين صنعت در دنيا بزند و صادرات بيشتري نسبت به واردات داشته باشد. اما در حال حاضر اكثر كارهاي سطح بالا موجود در كشور وارداتي هستند. با وجود اين كه در موزه ها، طلا و جواهراتي وجود دارد كه متعلق به تمدن هاي خيلي قديمي است، تنها به عنوان سمبل از آنها نگهداري مي شود. امروزه با وجود پيشرفت تكنولوژي بايد كيفيت و بالا بردن سطح اين هنر و صنعت فكر كرد.
مهرداد جلالي پور مدير سازمان صنايع صادرات و تجارت توسعه پايدار صادرات طلا و جواهر را از مهم ترين اهداف اين سازمان ذكر كرد. با توجه به افزايش صادرات اين فرايند و جهاني شدن صنعت طلا و جواهر مؤسسات خدماتي بايد هرگونه مانعي را از راه بردارند. نظير بالا نبودن هزينه ها، سرمايه گذاري ثابت، عدم تأثير نوسانات نرخ ارز و...
در حال حاضر اغلب كشورهاي دنيا كه قدمتي بسيار كمتر از كشور ايران در اين صنعت دارند حرفهايي براي گفتن دارند و به پيشرفتهاي بسياري دست پيدا كردند، تايلند، تركيه، كره جنوبي كه تا چند سال قبل از وارد كننده ها بودند امروزه سهم بزرگي در توليد و واردات طلا و جواهر دارند، اما سهم كشور ايران با قدمت چند هزار ساله نسبت به اين كشورها در بازار جهاني بسيار ناچيز است. از تدابيري كه براي صادر كننده ها در نظر گرفته اعتلاي تسهيلات بانكي براي خدمات، اعتلاي اعتبارات براي كشورهاي خريدار، كاهش متقابل تعرفه ها بين ايران و ساير كشورها است كه توسط وزارت بازرگاني صورت مي گيرد. همچنين ايجاد شرايط لازم براي شركتهاي بزرگ صادر كننده به منظور افزايش صادرات، لغو قوانين ضدصادرات و معاف بودن از اخذ مجوز براي واردات و صادرات از برنامه ديگر وزارت بازرگاني است.

سهم كوچك ايران در بازار جهاني طلا

حجم تجارت جهاني طلا و جواهر در دنيا ۳۰۰ ميليارد دلار است كه بعد از نفت و مواد مخدر بزرگترين حجم بازار جهان در گرو تبادل طلا و جواهر است. سهم ايران از اين بازار يك ده هزارم درصد است. آمار صادرات طلا و جواهر در سال ۱۳۸۱ يك و نيم ميليون دلار بوده كه در سال ۸۳ اين آمار به ۷/۲۸ ميليون دلار رسيده است. يعني اگر به صورت تقريبي صادرات را ۳۰ ميليون دلار در نظر بگيريم، براي كشوري كه يك ميليون و ششصد و چهل كيلومتر وسعت دارد با انواع كاني هاي معدني و ذخاير مختلف، نيروي انساني و قدمت تاريخي اين آمار بسيار ناچيز است.
در حال حاضر با وجود اين كه بيش از ۸۰ درصد از سنگ هاي قيمتي و معادن در كشورهاي آسيايي و آفريقايي است، اساس و تعيين اصول اصلي طلا و جواهر در دست كشورهاي كوچكي نظير بلژيك و ايتاليا است. در آسيا؛هند با اين كه بيش از ۱۲ ميليارد دلار صادرات دارد يا تايلند كه ۵/۲ ميليارد دلار سهمش از صادرات است نقش جدي در صادرات كل دنيا برعهده ندارند.
مهندس طاهرنژاد رئيس سازمان صنايع دستي عدم مقررات لازم و امكانات را از مهم ترين دلايل عقب ماندگي ايران عنوان كرد. اين امر باعث مي شود افرادي كه در اين زمينه تجربه و امكانات دارند به دليل محدوديتهاي قانوني و برخي مقررات براي سرمايه گذاري به كشورهاي ديگر بروند. در حال حاضر بيش از ۴ ميليون جوان فارغ التحصيل جوياي كار داريم كه با وجود بستر مناسب مي توانند در اين صنعت مشغول به كار شوند.

اصلاح قانون و ايجاد امنيت

اصلاح قانون و مقررات در حوزه تبادل طلا و جواهر و ايجاد امنيت براي برقراري نمايشگاه طلا و جواهر از مهم ترين كارهايي است كه بايد صورت گيرد. تا به حال چند بار قرار بوده تا نمايشگاه طلا و جواهر در ايران برگزار شود اما سازمان توسعه و تجارت به دليل مشكلات امنيتي اين كار را به تعويق انداخته است. از اهداف آينده وزارت صنايع و معادن اختصاص دادن يك برج در محدوده ميدان ونك براي ايجاد شهرك طلا و جواهر است. كه در اين ساختمان ساير امكانات نظير بانك، بيمه و مراكز خدماتي وجود خواهد داشت. يكي از مشكلاتي كه در توليد طلا و جواهر وجود دارد آلودگي زيست محيطي است كه پردازش طلا و جواهر در محيط به وجود مي آيد كه در حال حاضر مسئولين محيط زيست صنايع دستي در حال مذاكره براي حل اين مشكل هستند تا امنيت و بهداشت رعايت شود.

ضرورت انجمن صنفي

دنياي امروزه با گذشته بسيار متفاوت شده و تغييرات خيلي سريع رخ مي دهد. نهادهاي دولتي بايد پاسخگوي صنعتگران، توليدكنندگان و كارآفرينان باشند. مقررات نبايد در دولت يا قوه مقننه پشت درهاي بسته تعيين شود، بلكه كارگر، كارفرما و كارآفرين بايد در تعيين قانون با ساير مراكز مشاركت داشته باشند. كارگران بايد بتوانند از حقوق صنفي خودشان در مجامع دولتي و قوه مقننه دفاع كنند. براي اين كار مشاركت اعضاي هر صنف بسيار ضروري است تا نظرات خود را در رابطه با كار و صنعتي كه در آن فعال هستند بيان كنند.
دكتر سپهري معاونت وزير كار اهداف و برنامه هاي وزارت كار را ارائه خدمات مشاوره اي، آموزشي، پتروشيمي و فني عنوان كرد. بسياري ازاعضا و توليد كنندگان از قوانين كار، توليد، صنعت و ماليات اطلاع چنداني ندارند، انجمن صنفي مي تواند با تكيه بر فناوري اطلاعات آموزش هايي را از طريق اينترنت به اعضا بدهد و از اين طريق تبادل اطلاعات صورت گيرد. انجمن صنفي مي تواند مشاوره حقوقي به اعضا بدهد تا حقوق صنعت خود را بشناسد و اگر اختلالاتي وجود داشته باشد در خود انجمن صنفي از طريق مذاكره برطرف شود.

نقش طلا و جواهر در اقتصاد خانواده

طلا و جواهر در ايران همواره علاوه بر نقش تزئيني جنبه سرمايه گذاري داشته است. اكثر مردم طلا و جواهر را هم به صورت زينتي و هم به لحاظ اندوخته تهيه مي كنند. يعني طلا را هر زمان كه بخواهيم مي توانيم به پول رايج كشور تبديل كنيم. در زمانهايي كه هنوز پول رايج در كشور وجود نداشت طلا به عنوان پول بين مردم رد و بدل مي شد. اين نگرش همچنان در ايران وجود دارد و هنوز مردم به عنوان سرمايه گذاري طلا و جواهر را به عنوان گزينه هاي اول انتخاب مي كنند، يعني پس از خريد اگر احتياج باشد آن را تبديل به پول مي كنند و در غير اين صورت آن را به عنوان پس انداز نگه مي دارند.
با توجه به اين ويژگي ها در شرايط كنوني ما نياز داريم تا با ساير كشورهايي كه در اين صنعت پيشرفت كرده اند هماهنگ شويم و علت هاي عقب ماندگي خود را در اين هنر و صنعت پيدا كنيم. به عنوان مثال كشور تركيه كه تا ۱۰ سال پيش كارها و محصولات دست دوم را از ايران تهيه مي كرد،امروزه بسيار پيشرفته تر از كشور ما شده است و هر ساله چندين نمايشگاه تخصصي برگزار مي كند. آنها خودشان را با شرايط موجود وفق داده اند، ارزش اين صنعت را فهميده و براي كساني كه در اين صنعت فعال هستند امكانات لازم را فراهم كرده اند. كشورهايي كه در صنعت طلا و جواهر رشد كرده اند تعرفه هاي دست و پاگير وارداتي و صادراتي از ميان برداشته اند، اين امر باعث رشد و حركت صنعتگران و توليد كنندگان شده است.
فرهنگ سازي اولين و مهم ترين حركت در صنف طلا و جواهر است ،اكثر اعضاي اين حرفه فرهنگ و ادبيات درخواست هاي خود را نمي دانند.
در تمام دنيا امنيت شغلي و حرفه اي براي اين صنعت لحاظ شده و نگاه ويژه اي به آن دارند. در ايران مسئولان وزارت بازرگاني، صنايع معادن هنوز به اين نتيجه نرسيده اند كه صنعت طلا و جواهر قوانين خاص خود را مي خواهد.
محسن موحدي دبير مجله طلا و جواهر مي گويد: ديگر زماني براي آزمون و خطا باقي نمانده حضور كمرنگ ما در صحنه جهاني به نفع رقبا است. قراردادهاي
WTO امضا مي شود، آيا ما در مقابل كشورهايي كه تا چند سال پيش جايگاهي در اين صنعت نداشتند حرفي براي گفتن داريم.
به هر حال در اكثر نقاط جهان آموزش رشته هاي مختلف در اين زمينه به صورت حرفه اي در مقاطع دانشگاهي و صورت آكادميك وجود دارد، اما در ايران تعداد زيادي از دوستداران اين هنر و صنعت از جمله افرادي كه رشته كار و دانش و يا آموزشهاي فني و حرفه اي تحصيل كرده اند و جوياي ترقي و ارتقاي سطح دانسته هاي علمي و فني هستند با درهاي بسته مواجه مي شوند. اكثر آنها بايد به دنبال كار در كارگاه هاي معمولي باشند و يا تغيير شغل بدهند.


+ نوشته شده توسط حمید صالحی در شنبه بیست و پنجم فروردین 1386 و ساعت 20:18 |

مقدمه

هر ساله بلایای طبیعی همانند زلزله، سیل، طوفان و آتش سوزی قسمتهای مختلفی از جهان را گرفتار میکند. چنین بلایای طبیعی علاوه بر آسیبهای مستقیم جانی و مالی، با برجای گذاشتن مقادیر بسیار زیادی از آوار در محلهای حادثه دیده باعث آلودگی محیط زیست و در برخی موارد سد شدن جریان زندگی در مکانهای حادثه دیده می شوند. کشور ما ایران، یک کشور حادثه خیز میباشد که بسیاری از بلایای طبیعی در آن بوقوع می پیوندد که نادیده گرفتن مسائل مربوط به از بین بردن آثار و زباله های باقیمانده در آن، شرایط زندگی را برای ساکنان دشوار می سازد. بلایای مختلف آوارهای مختلفی برجای می گذارند که محل وقوع حادثه نیز تاثیر بسیاری در نوع مواد پسماند دارد. در مقاله حاضر پس از بررسی انواع بلایای طبیعی و نوع آوار آنها به مسئله آوار زلزله و پاکسازی محل پس از زلزله و دپو کردن مواد زاید پرداخته میشود.

 

بلایای طبیعی و نوع آوار

آواربرداری و حذف آن از محل حادثه دیده یکی از مهمترین اجزاء در عملیات نجات و بازسازی می باشد. بسیاری از آثار باقیمانده از بلایای طبیعی خطرناک نیستند. خاک، مصالح ساختمانی، زباله های سبز همانند درختان و بوته ها، حجم بسیار زیادی از آوار را تشکیل می دهند که بسیاری از آنها قابل بازیافت می باشند. مواد باقیمانده از طوفانها، زلزله ها، گردبادها، سیل و آتشسوزی در چند زیر مجموعه قابل تقسیم می باشد (جدول 1).

 

جدول 1: طبقه بندی مواد باقیمانده از بلایا

 

ساختمانهای آسیب دیده

رسوبات (ناشی از زمین لغزش)

زباله های سبز

دارایی ها شخصی

خاکستر و چوب سوخته

زلزله

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

سیل

دارد

دارد

دارد

دارد

 

آتش سوزی

دارد

 

 

دارد

دارد

گردباد

دارد

 

دارد

دارد

 

طوفانهای دریایی

دارد

دارد

دارد

دارد

 

 

شناخت آوار زلزله

زلزله ایجاد کننده امواج لرزه ای بوده و باعث جابجائی زمین در طول گسلها می گردد. این امواج لرزه ای عامل ویرانی ساختمانها و پلها در منطقه ای محدود و آسیب رسیدن به ساختمانها و سایر سازه های دورتر می باشند. آسیبهای جانبی ناشی از آتشسوزی، انفجار و آبگرفتگی های محدود ناشی از شکستگی لوله های آب میتواند افزایش دهنده مقادیر نخاله  بوجود آمده باشد. آوار زلزله شامل مصالح ساختمانی، وسایل شخصی افراد و رسوبات ناشی از زمین لغزش می باشد. برای مثال جمع آوری و مدیریت بقایای بجامانده از زلزله نورتریچ (ژانویه 1994) در شهر لوس آنجلس تا مدتها ادامه یافت و مقدار آوار و نخاله  در پایان ماه جولای 1995 به 3 میلیون تن رسید. در طی 3 ماه عملیات نخاله برداری، مقامات شهر تصمیم به تلاش در جهت بازیافت نخاله ها در جهت صرفه جویی در ظرفیت باقیمانده دپو ها گرفتند. بسیاری از زباله ها مربوط به آوارهای ساختمانی بود که قابل بازیافت توسط شرکتهای محلی بودند. ساختمانهای مختلف انواع مختلفی از آوار را به وجود می آورند که بصورت مختصر در زیر به بررسی آنها می پردازیم:

ساختمانهای چوبی و بنایی غیر مسلح: اینگونه ساختمانها معمولا از سایر سازه ها کوچکتر بوده و مصدومان در این ساختمانها اغلب با استفاده از ابزار دستی قابل نجات و رهایی هستند. قطعات چوبی و دیوارهای بنایی قابل خرد شدن به قطعات کوچکتر و قابل حمل می باشد. لذا در اینگونه آواربرداری نیازی به ماشین آلات سنگین نیست و افراد تیم نجات با استفاده از ابزار دستی خود می توانند به نجات افراد در زیر آوار مانده بپردازند.

ساختمانهای بتنی: یک مد خرابی معمول در سازه های بتنی بهنگام زلزله، فروافتادن دال کف، تقریبا بدون شکست، بر روی کف زیرین خود میباشد. در این نوع خرابی که تحت عنوان "پن کیک" از آن یاد میشود، دالهای کف فروافتاده از دسترسی و رهایی مصدومان جلوگیری می کند و لذا مشکلات زیادی را بخصوص درصورتی که موقعیت و وضعیت قربانی نامعلوم باشد ایجاد می نماید. دال بتنی هر طبقه به ابعاد 30 متر در 30 متر و به ضخامت 10 سانتیمتر وزنی بالغ بر 250 تن دارد که از ظرفیت جرثقیلهای معمول فراتر است. لذا باید این دالهای بتنی به قطعات کوچکتر بریده شوند تا قابل حمل و جابجائی بوسیله جرثقیلهای عادی شوند.

سازه های فولادی: ساختمانهای فولادی یک طبقه معمولا دارای مقاطع فولادی کوچکی هستند که با استفاده از اره های دستی و یا برقی قابل نفوذ می باشد. حتی در ساختمانهای سنگین صنعتی نیز از این روش می توان برای بریدن قطعات سنگین به تکه های قابل حمل استفاده نمود. جک و یا کیسه های هوا نیز برای ایجاد فضای دسترسی به مصدومان قابل استفاده می باشد. سازه های چند طبقه فولادی در داشتن دالهای بتنی به عنوان اعضای سقف مانند سازه های بتنی می باشد. قسمت زیادی از آوار سنگین در ساختمانهای فولادی بدلیل تفاوت در سختی بین قابهای فولادی و دیوارهای آجری، با ریزش دیوارها حاصل می گردد. پنلهای پیش ساخته بتنی معمولا سخت ترین نوع آوار را ایجاد می کنند چرا که معمولا به هنگام افتادن تکه تکه نشده و بصورت قطعات بزرگی باقی می ماند.

پس از وقوع زلزله، بدلیل گرفتار شدن بسیاری از افراد در زیر آوار، نیاز به جابجایی سریع آوار به منظور کمک رسانی به افراد مانده در زیر آوار می باشد، از سوی دیگر پس از پایان عملیات جستجو و نجات مرحله پاکسازی و آماده سازی محل حادثه دیده برای ادامه فعالیتهای انسانی آغاز می گردد. بدلیل متفاوت بودن ماهیت این دو نوع آوار بردای مدیریت این بخشها نیز نیاز به مهارتهای مختلفی دارد و از دو منظر می توان آواربرداری پس از زلزله را مورد بررسی قرار داد: آواربرداری کوتاه مدت (امدادی) و آواربرداری بلند مدت (پاکسازی).

 

مدیریت آوار برداری زلزله در زلزله ایزمیت ترکیه - در ایران چه خواهیم کرد؟

شکل 1: نمونه ای از خرابی ساختمان بصورت پن کیک در زلزله 1999 ایزمیت

 آوار بصورت

شکل 2: آوار بصورت "پن کیک" زلزله 1999 ایزمیت

 

آوار برداری کوتاه مدت

           آنچه که در آوار برداری کوتاه مدت از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد سرعت عمل و دقت در آوار برداری است. سرعت مقوله مهم در عملیات جستجو و نجات است چرا که با توجه به جدول 2، از 24 ساعت اولیه پس از زلزله به عنوان زمان طلایی در نجات یاد می شود.

 

جدول 2: احتمال زنده ماندن به نسبت زمان زیر آوار ماندن [1]

زمان زیر آوار ماندن

درصد زنده ماندن

30 دقیقه

99.3 %

یک روز

81 %

دو روز

53.7 %

سه روز

36.7 %

چهار روز

19 %

پنج روز

7.4 %

بحث آواربرداری کوتاه مدت، از زیر مجموعه های مدیریت بحران بشمار می رود و نیاز به تخصص و آشنایی کافی به انواع آوار، نحوه امداد رسانی و جستجو دارد. آنچه امر آوار برداری را مشکل می کند، وجود آوار سنگین و مواد حجیم است که به سادگی قابل جابجایی بوسیله اعضای تیم نجات بدون استفاده از ابزار مکانیکی نمی باشد. برای مثال یک نمونه از آوار سنگین ممکن است یک دال بتنی به ابعاد 3 متر در 3 متر و ضخامت 15 سانتیمتر با وزن تقریبی 3 الی 4 تن می باشد. حجم و وزن زیاد باعث میشود که بدون استفاده از ماشین آلات امکان نجات وجود نداشته باشد. دالهای سقف و کف، قطعات بزرگ بتن مسلح و قطعات بتن پیش ساخته بعنوان آوار سنگین بشمار می روند.

 

آوار برداری بلند مدت

در آواربرداری بلندمدت که مربوط به مرحله پاک سازی محل حادثه دیده می باشد، ماشین آلات سنگین از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشند. در این مرحله شرایط بحران برطرف گردیده و باید در مسئله پاکسازی به بازدهی و بهره وری توجه خاصی شود. برای شهرهای بزرگ جهان مانند ونکوئر از هم اکنون برای مرحله پاکسازی برنامه مدونی آماده گردیده و تمهیدات ویژه ای برای مرحله بازیافت ضایعات حاصل از زلزله تهیه گردیده است. برای مثال با جداسازی و آسیاب کردن آوار ساختمانی می توان مصالح مورد نیاز برای زیرسازی جاده ها را تهیه نمود[4]. بدلیل اهمیت آواربرداری بلندمدت و مرحله پاکسازی، در مقاله ای جداگانه به این موضوع پرداخته خواهد شد.

استفاده از ماشین آلات در آوار برداری کوتاه مدت

نقش ماشین آلات در آواربرداری پس از زلزله با توجه به نوع آوارهای ایجاد شده تعیین می شود و برای انواع مختلف آوار ابزار متفاوتی مورد استفاده قرار می گیرد. البته باید توجه نمود که در مرحله امداد رسانی (آواربرداری کوتاه مدت) با وجود اهمیت مقوله سرعت، معمولا استفاده از ماشین آلات سنگین بدلایل زیر توصیه نمی شود:

1.   عدم دقت کافی

2.  امکان آسیب رسیدن به افرادی که زیر آوار مانده اند بدلیل سنگینی ماشین آلات

3.  عدم امکان شنیده شدن صدای قربانیان زیر آوار به دلیل صدای ناشی از کارکرد ماشین آلات

با وجود مشکلات فوق استفاده از ماشین آلات در برخی موارد امری ضروری است، مخصوصا در زلزله های شهری که بیشتر ساختمانها بصورت بتنی و فولادی بوده و بدلیل ایجاد آوارهای سنگین نیاز به ماشین آلات برای جابجائی آوار سنگین وجود دارد. جرثقیل بهترین وسیله در آواربرداری های شهری است و در مرحله بعد بیل مکانیکی برای انجام خاکبرداریهای محدود مورد استفاده قرار می گیرد این درحالی است که استفاده از لودر در آوار برداری بهیچ عنوان توصیه نمی شود. با وجود این اغلب توصیه می شود که تا پنج روز بعد از وقوع زلزله از انتقال ماشین آلات سنگین به محل حادثه دیده جلوگیری شود و در صورتی که نیاز به کارکرد ماشین آلات غیر قابل انکار باشد، باید بهنگام کارکرد ماشین آلات از زمانهای سکوت ( بمنظور شنیدن صدای احتمالی قربانیان ) استفاده شود.

ابزار جدیدی که در عملیات امداد و نجات استفاده میشود جکهای دستی و کیسه های هوا برای ایجاد فضای لازم بمنظور خارج کردن افراد حبس شده در زیر آوار است.

در ضمن بهنگام عملیات جستجو و نجات باید به این نکته توجه نمود که آوار یک توده سه بعدی است و از هر شش وجه آن میتوان وارد عمل شد. بطور سنتی در کشور ما خاکبرداری از بالا و جوانب مرسوم بوده و از توجه به ابعاد دیگر مانند نقب زدن از پایین غفلت میشود (شکل 3).

نحوه دسترسی به داخل ساختمان خراب شده در اثر زلزله

شکل 3: دسترسی به زیر آوار از طریق حفر نقب

خلاصه و نتیجه گیری

ایران، یک کشور زلزله خیز بوده و هر از چندی شاهد حوادث ناگواری در گوشه و کنار کشور هستیم. ولی آنچه که باید بدان توجه نمود این است که تا بحال در کشور ما زلزله شهری بوقوع نپیوسته و تقریبا تمام زلزله های کشور در مناطق روستایی و یا با بافت قدیمی بوده اند ( زلزله های طبس، آوج، بم ... ) این بدان معنی است که ما تابحال با آواربرداری ساختمانهای بنایی مواجه بوده ایم ولی آنچه که مشهود است آواربرداری شهری تفاوت چشم گیری با آواربرداری های بعمل آمده در کشور دارد. در یک زلزله شهری نمیتوان یک دال بتنی مسلح را با لودر جابجا کرد و یا نمیتوان تلی از تیرآهن را با آن بلند نمود و مصدومان احتمالی را از زیر آوار نجات داد. در آواربرداریهای شهری جرثقیلها نقش اصلی را در آواربرداری بر عهده دارند. از سوی دیگر همواره شاهد بوده ایم که بلافاصله بعد از زلزله آمار لودرهای ارسال شده به مناطق زلزله زده در صدر اخبار می باشد درحالی که لودر مرگبارترین وسیله در عملیات امداد و نجات بشمار می رود. آواربرداری یک عملیات کاملا مهندسی بوده و نیاز به تجربه و دید علمی دارد لذا از هم اکنون باید در تربیت افراد متخصص در امر آوار برداری علمی اقدامات عملی صورت بگیرد.

 

مطالعه و بررسی علل وقوع سیل در استان گلستان

بارش نسبتا شدید در روز 20 مرداد 1380 در نواحی جنوب شرقی دریای خزر منجر به رخداد سیلی گشت که تقریبا طی قرن گذشته وقوع آن در کشور ایران بی سابقه بوده است . وسعت تخریبی سیل مذکور در مناطق شهری و روستائی به حدود 5000 کیلومتر مربع رسید . همچنین طبق آمار بین المللی صادر شده منفهی به اوت 2001 تلفات انسانی این سیل در سال مذکور در دنیا مرتبه اول را داشته است . در نهایت می توان گفت که این سیل بلای انسانی بوده است تا بلای طبیعی . ویژگیهای این سیل را می توان به عوامل 1 ـ شرایط جوی 2 ـ توپوگرافی 3 ـ فعالیت بشری بویژه تخریب جنگلها خلاصه نمود .
مقایسه سیل گلستان با سیلهای به وقوع پیوسته در جهان در آن سال نشان می دهد که خسارت مستقیم این سیل از نظر تلفات انسانی مقام اول ( بیش از 243 نفر کشته و بیش از 190 نفر مفقود الاثر ) و از لحاظ خسارت مالی ( بیش از 618 میلیارد ريال ) مقام پانزده هم را به خود اختصاص داده است . این سیل از طریق تحلیل نقشه های همدیدی مسئله وقوع از دیدگاه هواشناسی مورد بررسی قرار گرفته و سچس با استفاده از تصاویر ماهواره ای و پردازش برروی آنها در نواحی آسیب پذیر تحلیل شده است .

دلایل ایجاد سیل بنیانکن :
اصولا جریان سطحی آب از ریزشهای جوی زمانیکه از حد مشخصی بیشتر شود ، سیل بوجود می آید . وقوع سیل در هر منطقه تابع عوامل مختلفی است که مهمترین آنها را می توان به صورت زیر دسته بندی نمود :
عوامل جوی : ناپایداریهای شدسد جوی و بارش باران شدید و مداوم ، ذوب ناگهانی برف و ....
عوامل فیزیکی : انواع اراضی و خاک ، شیب زیاد ، فرسایش و ...
عوامل انسانساز : بهره برداریهای نامناسب از اراضی ، تخریب جنگلها و تبدیل آنها به مراتع و زمین های کشاورزی ، احداث جاده ها ، مناطق مسکونی در شرایط نامناسب ، مکان یابی نامناسب جهت ساخت آبگیرها و سدها تجاور به حریم رودخانه ها ، عدم لایروبی به موقع رودهای فصلی و دائمی .
تحلیل نقشه های همدیدی سیل مرداد 1380 در استان گلستان . بررسی نقشه زمین در روز 20 مرداد نشان دهنده حاکمیت کم فشار حرارتی ( زبانه 1000 میلی باری ) در نواحی مرکزی و شمال غرب کشور می باشد . خط هم فشار 1005 میلی باری در دامنه جنوبی البرز مستقر می باشد . سلول پر فشار 1016 میلی باری در عرض جنوبی دریای خزر بسته شده است ، همچنین نقشه 500میلی باری در همین تاریخ نشاندهنده حاکمیت زبانه جنب حاره ای در نواحی مرکزی و جنوبی کشور می باشد. خط ناوه کج شده از شمال دریاچه آرال به سمت جنوب دریای خزر کشیده شده است . خط همرهای 10- سیلسیوس در امتداد البرز و سلول 15- بر روی دریاچه آرال بسته شده است . در نقشه های 200میلی باری از دریاچه آرال تا جنوب دریای خزر منطقه جت با حداکثرسرعت باد 65 نات مشاهده می شود. بنابراین جنوب شرق دریای خزر متاثر از فعالیت جبهه سرد می باشد.
با توجه به بررسی های علمی ذکر شده شدت بارش در ابتدا در پارک ملی گلستان درحدود (50 الی 70) میلیمتر در ساعت تخمین زده شده است . و بعد از 12 ساعت مجموع بارش در مناطق مرتفع استان در حدود 150 میلی متر اندازه گیری شده است . ( میزان بارش گزارش شده از دستگاه ترخیلی 153 میلی متر بوده است ) .
نتایج حاصل از بررسی ها نشان می دهد که سیل گلستان مرداد 1380 در وضعیت خاصی که ناشی از حاکمیت شرایط همدیدی مساعد در سواحل شمالی کشور بود . وجود کم فشارحرارتی و هوای گرم طی چند روز قبل از وقوع سیل در منطقه همراه با رطوبت باران از یکسو و نفوذ پرفشار سرد از عرضهای شمالی به عرض جنوبی دریای خزر از سوی دیگر، باعث فعالیت شدید سیستم جبهه ای شده است .
با توجه به اینکه این نوع پدیده ها ممکن است مجددا تکرار شوند و منجر به خسارات گسترده تری در منطقه شود نیاز است به منظور کاهش خسارات سیل در این ناحیه تمهیدات ذیل اتخاذ گردد:
ـ مدیریت صحیح و یکپارچه حوزه آبریز از جمله حفاظت از پوشش گیاهی ، ایجاد مناطق جنگلی در نواحی تخریب شده و حفاظت از مراتع
ـ ساخت و سازها در منطقه از جمله مناطق مسکونی ، پس ها – سدها و ... بر مبنای شرایط فیزیکی و استانداردهای اینگونه مناطق انجام پذیرد .
- مدیریت و تجهیز دستگاههای اندازه گیری به منظور شناخت از قانونمندیهای حاکم بر منطقه نیاز است تکمیل شود. این اندازه گیری ها شامل آب و هوا – خاک – پوشش گیاهی ، جنگل ، مرتع و ... خواهد بود.
- ضد آب نمودن سازه ها به منظور کاهش خسارات فرسایشی .
- آموزش مناسب عمومی و تخصصی به منظور ارتقا سطح دانش افراد بومی جهت کاهش خسارات جانی و مالی
« سیل گلستان هرنه قدر گویجی بولسه دا بارزادمزی آلدی ، گویا صبرمزی آلمادی »ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط حمید صالحی در شنبه بیست و پنجم فروردین 1386 و ساعت 20:6 |